Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRADELLE.pl

obowiązuje on od 14.08.2015 roku.

Poprzednia wersjia regulaminu z dn. 4.04.2015 r. znajduje się tutaj

I. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.    Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie internetowym PRADELLE, działającym w sieci Internet pod adresem www.pradelle.pl, który jest prowadzony przez Sprzedawcę.

3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów sklepu PRADELLE oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze strony internetowej Sklepu, składania zamówień oraz zasady zawierania Umowy sprzedaży.

4.     Korzystanie ze sklepu internetowego PRADELLE i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości niniejszego Regulaminu.

5.     Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

6.     Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

1)   Sprzedawca – rozumie się przez to  firma Pradelle z siedzibą przy ulicy Chmielnej 2/31 w Warszawie 00-020, NIP 4660364242, Regon 147234310.

2)     Klient - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

3)      Sklep - rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.pradelle.pl .

4)      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru.

5)      Towar – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym pod adresem www.pradelle.pl

6)     Cena – rozumie się przez to cenę Towarów prezentowanych w Sklepie wyrażoną w złotych polskich i uwzględniającą odpowiednią stawkę podatku VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

7)      Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską lub innego operatora  współpracującego ze Sprzedawcą.

8)      Koszty dostawy - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.

9)      Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10)   Newsletter - informacja handlowa dotycząca produktów i usług oferowanych przez PRADELLE a także pozostałe informacje handlowe, w tym  w szczególności na temat promocji, nowości oraz programów lojalnościowych.

 

II. Polityka ochrony prywatności

1.   Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji Zamówień.

2.    Akceptując regulamin Klient powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Shoplo Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.   Sprzedający zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane przechowywane i przetwarzane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia.

4.    Dane dotyczące kart płatniczych lub kredytowych Klientów nie są przechowywane przez Sprzedawcę. Dane te są wyłącznie przetwarzane przez elektroniczny system bankowy umożliwiający płatności on-line.

5.   Serwis www.pradelle.pl zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu www.pradelle.pl. W każdej chwili możliwe jest wyłączenie gromadzenia plików cookies poprzez aktywację odpowiednich ustawień w przeglądarce. W przypadku wyłączenia plików cookies  lub modyfikacji ustawień przeglądarki dotyczących tych plików pewne części serwisu internetowego mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie.

6.   Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis internetowy gromadzą statystyki odwiedzin Sklepu.

7.   Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera PRADELLE na podany przez siebie adres e-mail. Klient składając zlecenie przesyłania Newslettera  jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

8.   Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

9.   Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

10 Klient ma prawo do rezygnacji z stworzonego przez niego konta w każdym momencie.

 

III. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1.   Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie PRADELLE możliwe jest bez rejestracji (poprzez podanie wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia) oraz po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

2.   Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie Sklepu internetowego.

3.   Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.

4.   Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

5.   Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Sklepu oraz podanie danych osobowych  jest obowiązkowe w celu realizacji Zamówienia.

6.   Wymagania techniczne do prawidłowego działania Sklepu to dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa w najnowszej wersji.  

 

IV. Realizacja Zamówień

1.   W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności określone w pojawiających się komunikatach oraz informacjach na stronie.

2.   Wybór zamawianych przedmiotów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.   Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych oraz określeniu przedmiotu zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej w celu realizacji Zamówienia.

5.   Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

6.   Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego od chwili jego otrzymania

7.   Umowa uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedawcę płatności dokonanej przez Klienta za zamówiony Towar.

8.   Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mają jedynie charakter informacyjny i nie oddają jej rzeczywistej wielkości.

9.   Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia, informując Klienta o przyczynie, w szczególności wówczas, gdy:

1)      Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;

2)      podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;

3)      Klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;

4)      pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu;

5)      zamówienie zostało złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu;

6)      formularz Zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;

7)      Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu;

 

V. Formy płatności

1.   Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają w sobie podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składnik poza kosztami dostawy. 

2.   Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej Sklepu, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

3.   Klient może dokonać zapłaty za zamówiony Towar według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z przedstawionych sposobów poniżej:

1)   przelewem na numer konta bankowego: 57 2490 0005 0000 4500 9783 6365, wpisując w tytule numer zamówienia. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie.

2)   kartą płatniczą lub za pomocą systemu dla płatności elektronicznych. Operatorem kart płatniczych jest w zależności od wybranego pośrednika przez użytkownika przy dokonywaniu płatności: Dotpay.pl lub PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3)      gotówką za pobraniem,w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

5.   W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.

6.   Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

VI. Dostawa

1.    Darmowa dostawa obowiązuje niezależnie od kwoty zamówienia przy wyborze przesyłki ekonomicznej Poczty Polskiej z wyłączeniem przesyłki za pobraniem. W przypadku wyboru Kuriera (UPS) jeśli Zamówienie nie przekracza kwoty 200 pln, wówczas do wartości Zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które w całości ponosi Klient. W przypadku zamówienie powyżej kwoty 201 pln, koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. W wypadku gdy Klient wybrał płatność za pobraniem, wtedy niezależnie od wielkości zamówienia i wybranego dostawcy ( Poczta Polska lub Kurier) zostanie naliczona opłata w wysokości 5 pln, którą ponosi Klient.

2.   Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o rozpoczęciu realizacji Zamówienia, poprzez przesłanie informacji na podany w formularzu Zamówienia adres e-mail. Czas realizacji zamówienia standardowo wynosi 30 dni roboczych. Wynika to z charakteru sprzedawanych Towarów, które są wykonywane ręcznie i sprowadzane z Grecji.

3.   Zamówienia są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Dni Robocze. Towar jest dostarczany pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.

4.   Kurier może, lecz nie jest zobowiązany kontaktować się z klientem telefonicznie, aby potwierdzić obecność Klienta w miejscu dostawy.

5.   Wydanie Towaru następuje w momencie przekazania zamówionych Towarów firmie kurierskiej.

6.   Do zamówionego Towaru zostanie dołączony dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży.

7.   Podczas odbioru zamówionego Towaru Klient powinien w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia. Czynności mogą ułatwić rozpatrzenie reklamacji. 

8.   W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią Zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

 

VII. Reklamacje i zwroty

1.   Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.).

2.   Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia objęcia danej rzeczy w posiadanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu wystarczy złożenie przez Kupującego pisemnego oświadczenia drogą mailową (biuro@pradelle.pl) lub pocztową. Klient może użyć formularz dostępnego pod linkiem: http://static.shoplo.com/4623/files/6-formularz-od... . Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionego Towaru na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do odsyłanego Towaru należy załączyć dokument sprzedaży. Zwracany Towar przez Klienta powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

3.   Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 Dni Roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na adres e-mail Klienta lub inny podany przez Klienta. W razie niezajęcia stanowiska przez Sprzedawcę w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie wskazanym powyżej, przyjmuje się, że reklamacja została przez Sprzedawcę uznana za zasadną. 

4.   W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zobowiązuje do zwrotu kwoty równej cenie Towaru wraz z kosztami dostawy do Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres Klienta wskazany w zamówieniu. 

5.    Towar ma być zwrócony w stanie niezmiennym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii.

 

VII. Postanowienia końcowe

1.   Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

2.   Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość.  Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie sklepu internetowego. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany w regulaminie przez Sprzedawcę.

3.   We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

4.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

5.   Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów sklepu internetowego www.pradelle.pl, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Sprzedawcy.

6.   Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

7.   Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Sprzedawcy, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.